Studentské kino Scala: výzva k podávání projektů pro podzimní semestr 2018

20. března 2018

Lhůta pro podávání projektů: do 30. dubna 2018

Studentské kino Scala: výzva k podávání projektů pro podzimní semestr 2018

Lhůta pro podávání projektů: do 30. dubna 2018.

Projektem Studentského kina se (obvykle) rozumí cyklus deseti projekcí realizovaných během semestru každý týden ve vymezeném čase jako speciální okno v rámci běžného programového schématu a provozního chodu Univerzitního kina Scala.

Realizační tým zajišťuje projekt po stránce programové, organizační, propagační, provozní, ekonomické a administrativní (technický servis zajišťuje kino). Projekt se realizuje v rámci kurzu FAV266 Provoz kina.

I.Tematické zadání pro rok 2018

V roce 2018 dostal program Studentského kina název Dějiny na 8 a stal se součástí celouniverzitního programu k 100. výročí založení Československa 1918, k 50. výročí reformního roku 1968 a k 25. výročí vzniku samostatné České republiky 1993.

V současnosti se realizuje jarní cyklus, zaměřený na výročí založení Československa a vznik České republiky. Podzimní cyklus bude věnován výročí reformního roku 1968.

II. Realizace projektu

Projekt se realizuje (obvykle) v týmu o počtu 7–10 studentů, v němž by měli být zastoupeni jak studenti z mateřského oboru, tak posluchači jiných oborů. Vzhledem ke stanovenému tematickému zaměření roku 2018 očekáváme především spolupráci s Historickým ústavem FF a Katedrou politologie FSS, a to vedle tradiční spolupráce s FSS a ESF a dalšími obory MU.

Kurz má tři základní fáze, jimž odpovídají tyto základní kroky:

  1. Příprava projektu, tj. vypracování písemného projektu a sestavení týmu, předložení projektu podle výzvy a účast v otevřeném výběrovém řízení.
  2. Realizace projektu, tj. uskutečnění cyklu projekcí včetně doprovodného programu.
  3. Vyhodnocení projektu, tj. vypracování závěrečné zprávy a obhajoba uskutečněného projektu.

Projekt předkládaný výběrové komisi musí obsahovat tyto složky:

  1. Název projektu (programu, cyklu), který je pro podzim 2018 již určen: Dějiny na 8.
  2. Složení realizačního týmu: vedoucí projektu a jeho spolupracovníci – jména (včetně studijního oboru, roku/semestru studia, e-mailu, vedoucí projektu nechť uvede i telefon), funkce a náplň práce v týmu.
  3. Dramaturgický koncept a dramaturgický plán s rozpisem zamýšlených filmových projekcí (tj. seznamem filmů, přičemž se doporučuje mít pro každé představení jeden hlavní titul a druhý jako alternativu, s uvedením distributora, respektive vlastníka práv a případně i ceny za práva) a včetně tzv. přidaných hodnot k jednotlivým představením. Přidanou hodnotou se rozumí nápadité rozšíření programu různými prostředky, například úvodem, diskusí s hostem apod.
  4. Plán propagace: strategie, formy a prostředky propagace v závislosti na cílových skupinách.
  5. Ekonomický plán: rozpis finančních nákladů (půjčovné a doprava filmů, honoráře hostů, povinné odvody ze vstupného, provozní náklady Scaly, propagace, produkční výdaje aj.) a předpokládaných výnosů (vstupné, granty, sponzoring aj.), a to ve formě tabulky (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech předmětu) a komentáře, v němž budou jednotlivé položky vysvětleny a odůvodněny.

Projekt musí být vypracován podrobně a realisticky podle uvedeného zadání. Preferovány budou projekty, které plánované projekce rozšíří o přidané hodnoty. Komerční aspekt není na prvním místě, ale předpokládá se, že si projekt získá publikum.

Projekt se realizuje dle závazného manuálu.

Závěrečná zpráva se drží předepsané osnovy, podrobně hodnotí průběh realizace (včetně srovnání plánu a skutečnosti), obsahuje statistiky návštěvnosti a finanční bilanci (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech i na katedrovém webu, viz odkazy níže).

Projekt i závěrečná zpráva se zasílají ve stanovených lhůtách na e-mailové adresy všech vyučujících.

Projekt i závěrečná zpráva se zveřejňují na katedrovém webu a mají sloužit i jako sdílená zkušenost pro další projekty. Velmi se doporučuje, aby všichni, kdo připravují nové projekty, si prostudovali závěrečné zprávy předchozích projektů, viz Studentské kino Scala.

III. Harmonogram realizace

Harmonogram pro realizaci v podzimním semestru 2018:

20. března 2018: vyhlášení soutěže.

30. dubna 2018: odevzdání projektu pod jménem vedoucího týmu (zasílá se na e-mailové adresy všech vyučujících).

2. – 15. května 2018: vyhlášení vítězného projektu, rozprava vedení kurzu s vybraným týmem.

Červen 2018 – září 2018: přípravná fáze projektu.

Září – prosinec 2018: realizační fáze projektu, termíny projekcí: zpravidla každé úterý od 20:30 hod.

Říjen 2018: rozprava vedení kurzu s realizačním týmem – průběžný kontrolní bod (obvykle po prvních třech projekcích).

15. ledna 2019: odevzdání písemné závěrečné týmové zprávy o realizaci projektu pod jménem vedoucího týmu (zasílá se na e-mailové adresy všech vyučujících).

15. – 30. ledna 2019: rozprava vedení kurzu s realizačním týmem, závěrečné hodnocení projektu.

IV. Výběrové řízení a hodnocení projektu

O výběru a hodnocení projektů rozhoduje komise složená z vyučujících, zástupců kina Scala, případně dalších pozvaných odborníků.

Výběrové kolo probíhá na základě písemných projektů, komise ale může realizační tým přizvat k jednání.

Závěrečné hodnotící kolo vychází ze závěrečné zprávy a má formu obhajoby uskutečněného projektu ze strany realizačního týmu a rozpravy s komisí.

Měřítky úspěšnosti jsou kulturní hodnota programové nabídky a způsob jejího podání (s ohledem na tzv. přidané hodnoty), produkční a ekonomické zvládnutí projektu, návštěvnost a ohlas.

Projekt se hodnotí jako týmový, všichni členové týmu tedy obvykle, nikoli však nutně získávají totožné hodnocení.

Studentského kina se lze účastnit opakovaně: nové projekty tedy mohou podávat i jednotlivci či týmy, kteří již uskutečnili jiný svůj projekt v předchozím období, případně i dříve neúspěšní uchazeči.

Kurz FAV266 Provoz kina v podzimním semestru 2018 vedou:

prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pavlík
Radek Pernica, DiS.
Patrycja Astrid Twardowska

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info