Studentské kino Scala: výzva k podávání projektů pro jarní semestr 2019

22. 10. 2018

Lhůta pro podávání projektů: od 22. října do 25. listopadu 2018.

Projektem studentského kina se (obvykle) rozumí cyklus deseti projekcí realizovaných během semestru každý týden ve vymezeném čase jako speciální okno v rámci běžného programového schématu a provozního chodu Univerzitního kina Scala.
Projekt se realizuje (obvykle) v týmu o počtu 7-10 studentů, z nichž minimálně polovina musí být z mateřského oboru a nejméně jeden člen musí být z jiného oboru či fakulty (doporučuje se zejména spolupráce s FSS a ESF).
Realizační tým zajišťuje projekt po stránce programové, organizační, propagační, provozní, ekonomické a administrativní (technický servis zajišťuje kino). Projekt se realizuje v rámci kurzu FAV266 Provoz kina.

Kurz má tři základní fáze, jimž odpovídají tyto základní kroky:

1. Příprava projektu, tj. vypracování písemného projektu a sestavení týmu, předložení projektu podle výzvy a účast v otevřeném výběrovém řízení.
2. Realizace projektu, tj. uskutečnění cyklu projekcí včetně doprovodného programu.
3. Vyhodnocení projektu, tj. vypracování závěrečné zprávy a obhajoba uskutečněného projektu.

Projekt a jeho náležitosti

Podmínkou přijetí do kurzu a realizace projektu je vítězství v otevřené soutěži o nejlepší týmový projekt, který má obsahovat:
- Název projektu (programu, cyklu).- Realizační tým: vedoucí projektu a jeho spolupracovníci – jména (včetně studijního oboru, roku/semestru studia, e-mailu, vedoucí projektu nechť uvede i telefon), funkce a náplň práce.
- Dramaturgický koncept a jmenovitý dramaturgický plán s rozpisem zamýšlených filmových projekcí (seznamem filmů zahrnujícím pro každý večer i alternativní tituly) a včetně tzv. přidaných hodnot k jednotlivým představením. Přidanou hodnotou se rozumí nápadité rozšíření projekce filmu různými prostředky, například úvodem, diskusí s hostem apod.
- Zdroje, odkud mají být filmy získány, a finanční náklady na distribuční práva.
- Plán propagace.
- Ekonomický plán: rozpis finančních nákladů (půjčovné a doprava filmů, honoráře hostů, povinné odvody ze vstupného, provozní náklady Scaly, propagace, produkční výdaje aj.) a předpokládaných výnosů (vstupné, granty, sponzoring aj.), a to ve formě tabulky (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech předmětu) a komentáře, v němž budou jednotlivé položky vysvětleny a odůvodněny.

Projekt musí být vypracován podrobně a realisticky podle uvedeného zadání.
Preferovány budou projekty, které plánované projekce rozšíří o přidané hodnoty.
Komerční aspekt není na prvním místě, ale předpokládá se, že si projekt získá publikum.
Projekt se realizuje dle závazného manuálu.
Odborné úvody k filmu a moderování besed musí být minimálně z 50% zajištěny členy realizačního týmu.

Závěrečná zpráva se drží osnovy předepsané projektu, podrobně hodnotí průběh realizace (včetně srovnání plánu a skutečnosti), obsahuje statistiky návštěvnosti a finanční bilanci (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech i na katedrovém webu, viz odkazy níže).
Projekt i závěrečná zpráva se zasílají ve stanovených lhůtách na e-mailové adresy všech vyučujících.
Projekt i závěrečná zpráva se zveřejňují na katedrovém webu a mají sloužit i jako sdílená zkušenost pro další projekty.
Velmi se doporučuje, aby všichni, kdo připravují nové projekty, si prostudovali závěrečné zprávy předchozích projektů, viz Studentské kino Scala.
Studentského kina se lze účastnit opakovaně: nové projekty tedy mohou podávat i jednotlivci či týmy, kteří již uskutečnili jiný svůj projekt v předchozím období, případně i dříve neúspěšní uchazeči.

Hodnocení projektu

O výběru a hodnocení projektů rozhoduje komise složená z vyučujících a zástupců kina Scala.
Výběrové kolo probíhá obvykle jen na základě písemných projektů, komise ale může realizační tým přizvat k jednání.
Závěrečné hodnotící kolo vychází ze závěrečné zprávy a má formu obhajoby uskutečněného projektu ze strany realizačního týmu a rozpravy s komisí.
Měřítky úspěšnosti je kulturní hodnota programové nabídky a způsob jejího podání (s ohledem na tzv. přidané hodnoty), produkční a ekonomické zvládnutí projektu, návštěvnost a ohlas.
Projekt se hodnotí jako týmový, všichni členové týmu tedy obvykle, nikoli však nutně získávají totožné hodnocení.

Harmonogram pro jarní semestr 2019:
- 22. října 2018: vyhlášení soutěže.
- 25. listopadu 2018: odevzdání projektu pod jménem vedoucího týmu (zasílá se na e-mailové adresy všech vyučujících).
- 26. – 31. listopadu 2018: vyhlášení vítězného projektu, rozprava vedení kurzu s vybraným týmem.
- Prosinec 2018 – únor 2019: přípravná fáze projektu.
- 20. února – 21. května 2019: realizační fáze projektu, termíny projekcí: zpravidla každé úterý od 20:30 hod.
- březen 2019: rozprava vedení kurzu s realizačním týmem – průběžný kontrolní bod (obvykle po prvních třech projekcích).
- 15. června 2019: odevzdání písemné závěrečné týmové zprávy o realizaci projektu pod jménem vedoucího týmu (zasílá se na e-mailové adresy všech vyučujících).
- 16. – 30. června 2019: rozprava vedení kurzu s realizačním týmem, závěrečné hodnocení projektu.

Kurz FAV266 Provoz kina v jarním semestru 2019 vedou:
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., rbl@phil.muni.cz
Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D., vorac@phil.muni.cz
Radek Pernica, DiS. radek@kinoscala.cz
Mgr. Ondřej Pavlík, ondrej.pavlik@mail.muni.cz
Patrycja Astrid Twardowska, twar@phil.muni.cz 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info