Filmové Brno

Filmové Brno

Dokumentace dějin uvádění filmů a diváckých preferencí v Brně v letech 1918-1945

VÍCE

Filmové Brno je dlouhodobý katedrový projekt z oblasti komparativního výzkumu lokální filmové historie. Je zaměřený na dějiny filmové distribuce, uvádění a recepce v Brně, tedy metropoli "druhého řádu", ve které se intenzivně propojuje kulturní a podnikatelský vliv český, německý a židovský. Výzkumný projekt byl ve své ustavující fázi v letech 2008-2011 podpořen Grantovou agenturou ČR. Díky tomuto grantu byla vytvořena rozsáhlá infrastruktura projektu, kterou představují především databáze kin a jejich programů a indexované přepisy několika desítek rozhovorů s pamětníky. Tato databáze je průběžně rozšiřována a doplňována za účasti studentů, podílejících se na pravidelném výzkumném semináři.
Databáze bude napojena na obdobné projekty v Leicesteru, Ghentu, Gothenburgu, Utrechtu a Bari, což umožní mezinárodní srovnání dynamiky distribučního sektoru, praktik distribuce a uvádění nebo přítomnosti různých národních kinematografií a jejich obliby u publika. Filmové Brno je také součástí mezinárodní výzkumné sítě HoMER (History of Moviegoing, Exhibition and Reception).
Na „mateřský“ projekt Filmového Brna navázaly další výzkumné aktivity, například projekt Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců nebo Filmová kultura: Brno 1945-1970.
Klíčovým knižním výstupem dosavadního výzkumu je kolektivní monografie Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury (Lucie Česálková - Pavel Skopal, eds., Praha: NFA, 2016), kterému na samém počátku orientace výzkumných aktivit našeho ústavu na lokální dějiny předcházela publikace Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury (Pavel Skopal, ed., Brno: Masarykova univerzita, 2005) a řada studií v tuzemských a zahraničních oborových časopisech a prezentace na mezinárodních konferencích (např. NECS, ECREA, SCMS, SIECE, COHA).

 

Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců

30.-60. léta 20.století

VÍCE

Cílem projektu je postihnout pomocí orálně–historického výzkumu, jak se tři zlomové historické okamžiky (1939, 1945, 1948) projevily v kinematografickém průmyslu, a to v rovině provozu kin. Semistrukturované rozhovory vedené s několika desítkami zaměstnanců brněnských kin budou sledovat především následující okruhy témat: jaké byly pracovní podmínky zaměstnanců kin a jejich profesní, politická, popř. i národní identita; jak probíhal každodenní provoz v kinech, jak se například realizovaly v praxi různé typy bezpečnostních či politických nařízení; jak se formoval vztah jednotlivých kin k potenciálním i aktuálním divákům (propagační strategie, budování specifické identity kina, nabízené služby); jaké bylo a jak se v době zásadních historických zvratů měnilo chování diváků v kinech. Výzkum vedený formou orální historie nebude náhražkou archivního výzkumu, který je realizovaný paralelně v rámci souvisejících výzkumných projektů. Předkládaný projekt se zaměří na otázky, které nedokáže archivní výzkum zodpovědět ze dvou důvodů: buďto příslušné materiály nebyly zachovány, nebo se jedná o témata, která listinné prameny z logiky mechanismů a příčin svého vzniku nepostihují.

Filmová kultura: Brno 1945-1970

Dějiny distribuce, uvádění a recepce

VÍCE

Projekt zamýšlí realizovat výzkum kulturních dějin a dějin recepce americké a západoevropské kinematografie v Československu v letech 1945-1989. Ukáže, jaké strategie byly uplatňovány při výběru filmů pro distribuci, jakou roli hrál filmový import v oficiální kulturní politice, jakým způsobem probíhala jednání mezi zástupci českého a amerického filmového průmyslu a jaké politické a ekonomické zájmy se v těchto dohodách formovaly. Pomocí průzkumu dobového tisku a pomocí empirického výzkumu realizovaného formou rozhovorů se výzkum zaměří také na dějiny recepce, na výzkum kulturní paměti a role kinematografie v prožitku každodennosti. Výsledky výzkumu odhalí kulturní preference publika a škálu významů a strategií čtení, realizovaných při recepci „západní“ kinematografie.

Film Culture: Leipzig 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

MORE

A Comparative Perspective on the History of Film Distribution, Film Exhibition and Cinema Culture in GDR and Czech lands, 1949-1970 – With the Local History of Film Culture in Brno and Leipzig as a Case Study - see DEDUR for the "twin" research on cinema culture in Brno, Czech Republic

The proposed project is based on the supposition that the comparative perspective on the cinema culture in the socialist countries could offer a new insight to the area. The comparison would focus mainly on the distribution system, exhibition practices, and audiences’ preferences in Czechoslovakia and GDR.

Strategie programování ČS televize

Rekonstrukce historického programu Československé televize

VÍCE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info