50 let filmové vědy na Masarykově univerzitě

Na podzim 1963 to začalo. A na podzim 2013 se to slušelo připomenout. Proto vznikly tyto webové stránky jako kronika oboru. A proto jsme svolali setkání absolventů, studentů, vyučujících a přátel brněnské filmové vědy, které se uskutečnilo v sobotu 12. října 2013 na půdě Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Děkujeme všem, kteří se tohoto setkání u příležitosti 50. výročí založení katedry zúčastnili.


Archiv k setkání

Výstava

Seznam pedagogů

1963 - 2013

Mgr. Anna Batistová, Ph.D. (*1981)

Na katedře působí od r. 2008 jako odborná asistentka (doktorát na FF MU).

Věnuje se problematice audiovizuálních archivů a dějinám kinematografické techniky. Je editorkou knihy Hoří, má panenko (2012) a  publikuje v časopise Iluminace.

V současnosti pracuje také v Národním filmovém archivu, kde se mimo jiné podílela na digitálním restaurování filmů Hoří, má panenko a Všichni dobří rodáci

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (*1957)

V letech 1985-1997 působí na filmové vědě jako externista, od r. 1999 jako asistent, od r. 2006 jako odborný asistent (doktorát na FF MU) a zástupce vedoucího katedry.

Zabývá se dějinami kinematografií střední a východní Evropy a zemí Třetího světa. Je autorem knihy Spiritualita ve filmu (2007). Působí také jako filmový kritik.

Mgr. Lucie Česalková, Ph.D. (*1983)

Na katedře působí od r. 2009 jako odborná asistentka (doktorát na FF MU).

Badatelsky se věnuje dějinám české kinematografie, především nonfikčnímu a dokumentárnímu filmu. Dílčími studiemi a statěmi pravidelně přispívá do časopisu Iluminace a dalších českých i zahraničních periodik a sborníků, jako monografii publikovala svou disertační práci Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu (2010).

PhDr. Leo Rajnošek (*1940)

V letech 1967-1971 působil na filmové vědě jako vědecký aspirant, r. 1968 získal titul PhDr. z filmové vědy za práci Filmové adaptace naší prózy (jako vůbec první na Masarykově univerzitě), do r. 1975 přednášel jako externista, v letech 1994-1999 odborný asistent.

V 60. letech spolupracoval s časopisy Host do domu a ostravským Červeným květem. V letech 1972-1973 a 1990-2003 působil jako dramaturg v brněnském studiu Československé, resp. České televize.

Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (*1972)

Na katedře působí od r. 2005 jako odborný asistent (doktorát na FF MU).

Zabývá se především dějinami filmové distribuce, uvádění a recepce, orální historií a transnacionální historií. Je editorem knih Kinematografie a město (2005) a Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960 (2012).

V roce 2010 získal Humboldtovo stipendium a působil na Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" v Postupimi (2010-2012).

Doc. PhDr. Zdeněk Smejkal  (1927-2020)

Na fakultě působil v letech 1963-1993 jako hlavní představitel filmové vědy, nejdříve odborný asistent,od r. 1974 jako odborný pracovník, r. 1990 byl rehabilitován a jmenován docentem, 1993 odchází do penze.

Publikoval v Hostu do domu, Filmu a době, Televizních a filmových novinách, Indexu aj. Z polštiny přeložil knihy Jerzyho Płażewského Filmová řeč (1967) a Stanisłava Kuszewského Televizní pořad (1973). Byl editorem Rusko-českého a česko-ruského slovníku pro televizní pracovníky a překladatele (1980) a společně s Miladou Hábovou publikace Karel Zeman: Sborník studií a dokumentů (1986).

Prof. Bořivoj Srba, PhDr., DrSc. (1931-2014)

V šedesátých letech hlavní dramaturg činohry Státního (dnes Národního) divadla v Brně a pedagog JAMU, na JAMU se vrací r. 1990 jako vedoucí ateliéru dramaturgie, nyní emeritní profesor. Po celá devadesátá léta současně působí na Filozofické fakultě jako profesor teatrologie a v letech 1993-1999 jako vedoucí Semináře, resp. Ústavu divadelní a filmové vědy.

Podílel se na kolektivních dílech Dějiny českého divadla, svazek II. a IV. (1957, 1983), Národní divadlo a jeho předchůdci (1988), či Postavy brněnského jeviště (1994). Je autorem knižních monografií Poetické divadlo E. F. Buriana (1971), Inscenační tvorba E. F. Buriana 1939-1941 (1980), Emil František Burian a jeho program poetického divadla (1981), O nové divadlo. Nástup nových vývojových tendencí v českém divadelnictví v letech 1939-1945 (1988), Múzy v exilu. Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939—1945 (2003), Řečí světla: princip světelného divadla v inscenační tvorbě Emila Františka Buriana (2004), Více než hry: dramatická tvorba Ludvíka Kundery (2006).

Prof. PhDr. Zdeněk Srna, CSc. (1929-2005)

Na fakultě působil od r. 1963 jako odborný asistent a hlavní učitel divadelní vědy, od r. 1978 vedl Oddělení divadelní a filmové vědy pod Katedrou věd o umění, 1991-1993 byl vedoucím Semináře divadelní a filmové vědy.

Věnoval se divadelní kritice a zejména Divadlu bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno). Publikoval práce O společenském poslání divadla (1973) a Na křižovatce umění. Sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. (spolu s Jiřím Kristýnkem, 1973) a Půlstoletí městského divadla v Brně: svědectví diváka, recenzenta, kritika i historika o životě jedné divadelní scény (1996).

Doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (*1974)

Na katedře působí od r. 2002 jako odborný asistent (doktorát na FF MU) a od r. 2009 jako docent (docentura na FF UK v Praze).

Zabývá se filmovým průmyslem a tzv. produkčními studiemi. Publikoval čtyři antologie dějin filmových teorií, mj. Stále kinema (ed. s J. Andělem, 2008) a monografii o mediální kultuře 30. let Konzervy se slovy (2009).

Od r. 2002 je redaktorem časopisu Iluminace. V letech 2005-2006 působil jako post-doc stipendista DFG na Bauhaus Univ. ve Výmaru, v letech 2009-2010 díky Fulbrightovu stipendiu na University of California, Los Angeles.

Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (*1965)

Na katedře působí od r. 1993, od r. 2000 vedoucí katedry (Ústavu divadelní a filmové vědy, resp. od r. 2003 Ústavu filmu a audiovizuální kultury), 1998 doktorát na FF MU, 2006 docentura na FF UP v Olomouci, 2012 profesura na AMU/FAMU v Praze.
Zabývá se dějinami české kinematografie po roce 1945, novou vlnou a filmovým exilem. Je autorem knižních monografií Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968 (2004) a Ivan Passer. Filmový vypravěč rozmanitostí aneb od Intimního osvětlení k Nomádovi (2008).

Prof. PhDr. Artur Závodský, DrSc. (1912-1982)

V r. 1963 založil Katedru slovanských literatur, divadelní a filmové vědy, kterou vedl až do r. 1972, poté byl do r. 1978, kdy odchází do penze, vedoucím Oddělení divadelní a filmové vědy pod Katedrou věd o umění.

Je autorem literárněvědných monografií Dobrý občan moderní obce. Život a dílo Paula Bureaua (1947), Karel Handzel – spisovatel Ostravska (1954), Gabriela Preissová (1962) a František Ladislav Čelakovský (1982). Významně přispěl k vytvoření základů pedagogického systému české teatrologie jako autor skript Úvod do divadelní vědy (1965, se Z. Srnou), O divadle a divadelnej vede (1965, se Z. Srnou), Literatura o dramatu a divadle (1965, se Z. Srnou), K formě moderního dramatu (1966), Rozbor drámy (1966), Základní otázky výstavby dramatu (1967), Drama a jeho výstavba (1971), Drama jako struktura (1971).

Dějiny v datech

1920 -2020

 • 1920-1924

  Na Masarykově univerzitě působil estetik Otakar Zich (1879-1934), r. 1919 jmenován profesorem pro filozofii a estetiku, na podzim 1921 zahájil výuku a stal se ředitelem Filozofického semináře, v němž věnoval prostor také tematice estetické a hudebněvědné.

 • 1920

  Na Masarykově univerzitě začíná působit František Král (1892-1980) věnující se přírodovědně zaměřené vědecké kinematografii.

 • 1921

  Mimořádným profesorem Masarykovy univerzity byl jmenován Vladimír Úlehla (1888-1947), profesor fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě, ekolog, filozof, etnograf a průkopník vědeckého filmu (Mizející svět, 1932).

 • 20. - 30. léta

  Humanitně pojatá filmová problematika se objevuje v pracích Bedřicha Václavka (1897-1943), Romana Jakobsona (1896-1982) a Inocence Arnošta Bláhy (1879-1960).

 • 1945-1948

  Frank Wollman (1888-1969) vede na Masarykově univerzitě Seminář divadelní vědy a dramaturgie. Je zakladatelem teatrologie na brněnské JAMU. Jako literární historik, slavista, teatrolog a folklorista působil vedle Brna také v Bratislavě.

 • Po r. 1948

  Divadelní věda přidružena ke katedře rusistiky.

 • 1950

  Divadelní věda úředně převedena na JAMU.

 • 1948-1953

  Na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity působil Jan Calábek (1903-1992), žák Vladimíra Úlehly, profesor botaniky a vedoucí laboratoře pro studium životních dějů filmem.

 • 1958

  Zdeněk Smejkal se vrací na Katedru slavistiky a indoevropských jazyků po stáži v Polsku, kde byl žákem Jerzyho Toeplitze, Aleksandra Jackiewicze a Bolesława Lewického.

 • 1960-1963

  Zdeněk Smejkal (jako odborný asistent Katedry slavistiky a indoevropských jazyků) přednáší kurzy Úvod do filmové estetikyVybrané kapitoly z dějin sovětského filmu.

 • 1963

  1. července vzniká Katedra slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy, jejímž iniciátorem a dlouholetým vedoucím byl Artur Závodský. Mezi odborné asistenty patřili Jarmil Pelikán, Zdeněk Srna (divadelní věda) a Zdeněk Smejkal (filmová věda). Na podzim 1963 je zahájeno fakultativní studium filmové vědy.

 • 1967

  Leo Rajnošek nastupuje na Katedru slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy na místo vědeckého aspiranta filmové vědy.

 • 1968

  Leo Rajnošek a posléze Zdeněk Smejkal získávají doktorát (PhDr.) z filmové vědy (první doktoráty v oboru na Masarykově univerzitě).

 • 1973

  Oddělení divadla a filmu společně s Oddělením muzikologie a Oddělením dějin výtvarných umění převedeno pod Katedru věd o umění, kterou vedl prof. PhDr. Jiří Vysloužil, CSc.

 • 1976/1977

  Výuka filmové vědy byla oficiálně zrušena (a v omezené míře se praktikovala jen jako zájmový předmět mimo studijní katalog).

 • 1978

  Zdeněk Srna nastupuje na místo vedoucího Oddělení divadelní vědy a filmové vědy po penzionovaném Arturu Závodském.

 • 1982

  Oddělení divadelní vědy a filmové vědy bylo zrušeno. Zdeněk Smejkal a Zdeněk Srna, který byl v r. 1981 jmenován docentem divadelní a filmové vědy, byli přeloženi na Katedru české a slovenské literatury a literární vědy.

 • 1985

  Pod Katedrou věd o umění bylo obnoveno Oddělení divadelní vědy a filmové vědy a s tím i výuka. Jaromír Blažejovský nastupuje jako externí učitel.

 • 1987

  Oddělení divadelní vědy a filmové vědy součástí Katedry marxisticko-leninské estetiky a věd o umění, kde probíhá výuka oboru Věda o divadelním, filmovém a televizním umění.

 • 1989

  Zdeněk Smejkal penzionován a dále učí jako externista.

 • 1990

  Zdeněk Smejkal rehabilitován a jmenován docentem filmové vědy, kterou přednáší na Oddělení divadelní vědy a filmové vědy v rámci Katedry věd o umění a estetiky.

 • 1991

  Vzniká samostatný Seminář divadelní a filmové vědy, jehož vedoucím se stává Zdeněk Srna. Leo Rajnošek nastupuje jako externí učitel.

 • 1993

  Vedoucím semináře se stává Bořivoj Srba (funkci vykonává do konce r. 1999).

  Zdeněk Smejkal odchází do důchodu, na oddělení filmové vědy nastupuje Jiří Voráč.

  Osamostatňuje se studium filmové vědy, které je následně realizováno od akademického roku 1994/1995.

 • 1994

  Seminář přejmenován na Ústav divadelní a filmové vědy. Leo Rajnošek se stává odborným asistentem.

 • 1999

  Nastupuje Jaromír Blažejovský jako asistent, od 2006 odborný asistent.

 • 2000

  Vedoucím ústavu se stává Jiří Voráč.

 • 2001

  Přechod na strukturovaný systém bakalářského a (navazujícího) magisterského studia, které je realizováno od akademického roku 2002/2003. Bakalářský a magisterský obor nově akreditován jako Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (FAV). Doktorský obor Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize nově akreditován pod názvem Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury. Vedle prezenční formy je zavedena také kombinovaná (dálková) forma studia.

 • 2002

  Nastupuje Petr Szczepanik jako odborný asistent, od 2009 docent (na MU do 2016).

 • 2003

  Vzniká samostatný Ústav filmu a audiovizuální kultury vydělením z Ústavu divadelní a filmové vědy.

 • 2005

  Nastupuje Pavel Skopal jako odborný asistent, od 2017 docent.

 • 2006

  Jiří Voráč se stává prvním habilitovaným docentem filmové vědy v dějinách Masarykovy univerzity (řízení proběhlo na Univerzitě Palackého v Olomouci).

 • 2007

  Akreditován habilitační obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury.

 • 2008

  Nastupuje Anna Batistová jako odborná asistentka (na MU do 2014).

 • 2009

  Nastupuje Lucie Česálková jako odborná asistentka (na MU do 2017).

 • 2012

  Jiří Voráč se stává prvním profesorem filmové vědy v dějinách Masarykovy univerzity (řízení proběhlo na Akademii múzických umění v Praze).

 • 2013

  Znovuotevření kina Scala jako kina Masarykovy univerzity; záchranu podnítila katedra r. 2011 veřejnou výzvou Dejte Scale šanci!, která byla adresována vedení města, jež se rozhodlo kino zavřít.

  50 let od založení oboru, 20 let od otevření samostatného řádného studia a 10 let od zřízení vlastní katedry.

 • 2014

  Nastupuje Radomír D. Kokeš jako odborný asistent.

 • 2017

  Pavel SkopalLucie Česálková získávají historicky první docenturu z filmové vědy v rámci habilitačního oboru akreditovaného na Masarykově univerzitě.

 • 2017-2018

  Rekonstrukce budov C a D v areálu Filozofické fakulty. Ústav je dočasně přestěhován do areálu VUT na Údolní ulici.

  Podzimní semestr 2018 je zahájen v zrekonstruovaném a digitalizovaném kinosále C34.

 • 2019

  Nastupují Šárka GmiterkováMichal Večeřa jako odborní asistenti.

  Vedoucím ústavu se stává Pavel Skopal.

Rozhovory

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

PhDr. Leonard Rajnošek

Doc. PhDr. Zdeněk Smejkal

Jan Uhde

Napsali o nás

Kontakty

Sledujte

Zdeněk Smejkal: Život a doba.

Rozhovor natočný u příležitosti 90 narozenin doc. Zdeňka Smejkala

 

Sledujte

Video natočené v roce 1993 pro účely propagace Semináře divadelní a filmové vědy.
Autoři: David Kořínek a Jennifer de Felice.
Omluvte zhoršenou kvalitu způsobenou přepisem z VHS záznamu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info