Přijímací zkouška do doktorského studia

Přijímací řízení se koná 2x ročně: v červnu s nástupem od podzimního semestru a v lednu s nástupem od jarního semestru.

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

V přihlášce je třeba výslovně uvést zaměření buďto teatrologické, které přísluší na Katedru divadelních studií, nebo filmologické, které přísluší na Ústav filmu a audiovizuální kultury. Informaci uveďte v e-přihlášce do kolonky "Doplňující text uchazeče".

Podklady pro přijímací řízení:

    • podepsaný životopis;
    • soupis publikační činnosti a jiné odborné (případné též umělecké) činnosti;
    • projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (cca 4 normostrany = 7.200 znaků). Ústav filmu a audiovizuální kultury preferuje projekty, které slibují přinést zcela původní výsledky založené na primárním výzkumu, tj. zejména projekty zaměřené na českou a slovenskou kinematografii a audiovizuální kulturu.

Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat elektronicky na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení (prijimaci.rizeni@phil.muni.cz). Současně se zasílají elektronicky ve formátu jednoho souboru .pdf (prijmeni_jmeno_specializace_projekt_cv) na fav@phil.muni.cz pro filmovou vědu.

Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Hranice úspěšnosti: 60 bodů (max. počet bodů 100).

 

Podat přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info