Státní závěrečná zkouška magisterská

Platné pro studenty s nástupem do Jarního semestru 2019

Magisterskou státní zkoušku tvoří dvě součásti realizované ústní formou:

 1. Obhajoba magisterské diplomové práce.
  - Posudky vedoucího a oponenta jsou k dispozici nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby, a to vložením do archivu závěrečných prací v ISu.
  - Student má právo na obhajobu i tehdy, jsou-li posudky zamítavé.

 2. Zkouška z teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury.
  23 tematických okruhů a k nim vypsaná povinná literatura představují základ diskuze u zkoušky. V rámci těchto témat budou položeny 3 konkrétní otázky, přičemž jednu z nich si student formuluje sám. To znamená, že vypsaná témata nejsou totožná se zkušební otázkou: volitelnou otázku student formuluje konkrétněji, než je zadané téma, a tak, aby pokrývala jak teoretické či koncepční uchopení problému, tak jeho historickou dimenzi. U všech otázek se považuje za samozřejmou znalost dějin české, slovenské a světové kinematografie, a to přinejmenším v rozsahu vyžadovaném při absolvování bakalářského studia. Tato znalost je během zkoušky vztažena k oněm třem zkušebním otázkám.
Tematické okruhy a literatura

1. Raná kinematografie: modernita, kinematografie atrakcí, situace diváka raného filmu, proces narativní integrace; světová kinematografie do roku 1916; česká kinematografie do roku 1918.

GUNNING, Tom (2000): Raný film, jeho diváci a avantgarda. Iluminace č. 2, s. 85-101.
SINGER, Ben (2004): Modernita, hyperstimuly a vzestup populární senzačnosti. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 190-205.
MUSSER, Charles (2004): Éra nickelodeonů začíná. Vytvoření podmínek pro hollywoodský modus reprezentace. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 224-145.
SALT, Barry (1995): Filmový styl a filmová technika v letech 1895–1900. Iluminace 7, č. 1, s. 27–41.
KLIMEŠ, Ivan (1993): Člověk a stroj v biografu. Představení v němé éře. Iluminace 5, č. 1, s. 45 – 73.

2. Raná filmová teorie: fotogenie – montáž – hledání specifičnosti filmu vzhledem k dalším médiím a uměním.

AUMONT, Jacques (2004): Proměnlivé oko aneb mobilizace pohledu. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 167-189;
BALÁZS, Béla: Podstata filmu. In: Jaroslav Brož – Ljubomír Oliva (eds.): Film je umění. Praha: Orbis, s.  9-20.
CANUDO, Riccioto (1992): Teorie sedmi umění. Iluminace 4, č. 1, s. 19-22.
DELLUC, Louis (1963): Fotogenie. In: Jaroslav Brož – Ljubomír Oliva (eds.): Film je umění. Praha: Orbis, s. 23-27.
EPSTEIN, Jean (1997): Poetika obrazů. Praha: Herrmann a synové, s. 91-113.
TILLE, Václav: Kinéma. Novina 1, 1908, č. 21, s. 647 – 651; č. 22, s. 689 – 693; č. 23, s. 716 – 720.

3. Filmový obraz a skutečnost: klasická filmová teorie a filozofie filmu (ontologie filmového obrazu, reprodukce, realismus, kulturní průmysl, čas/pohyb).

ARNHEIM, Rudolf (1993): Nový Laokoon. Spojení uměleckých prostředků, zkoumané na příkladu zvukového filmu. Iluminace 5, č. 4, s. 87-107.
BAZIN, André: Co je to film? Praha: ČFÚ, s. 13-24, 55-61.
BENJAMIN, Walter (1979): Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: W. B.: Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, s. 17-47.
CARROLL, Noël (2001): Definování pohyblivého obrazu. Iluminace 13, č. 2, s. 5-32.
DELEUZE, Gilles (2000): Film 1. Obraz-pohyb. Praha: NFA, s. 9-21.
KRACAUER, Siegfried: Theory of Film. Princeton, NJ: princeton UP, s. 27-40.
CARROLL, Noël (1991): Síla filmu. In: Vlastimil Zuska (ed.): Angloamerické studie. Praha: ČFÚ, s. 59-72.

4. Od znaku k mysli: sémiotika, psychoanalýza, sémiopragmatika.

BARTHES, Roland (1994): Třetí smysl. Poznámky k výzkumu několika fotogramů S. M. Ejzenštejna. Iluminace 6, č. 1, s. 61-76.
ECO, Umberto (1968): O artikulacích filmového kódu. Film a doba, č. 1.
JAKOBSON, Roman (1995): Úpadek filmu? In: R. J.: Poetická funkce. Praha: H&H, s. 148-156.
METZ, Christian (1991): Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film. Praha: ČFÚ, s. 23-97.
MUKAŘOVSKÝ, Jan (2000): Čas ve filmu. In: J. M.: Studie I. Brno: Host, s. 454-462.
ODIN, Roger (1995): For a Semio-Pragmatics of Film. In: Warren Buckland (ed.): The Film Spectator. From Sign to Mind. Amsterdam: Amsterdam UP, s. 227-235.

5. Klasický (hollywoodský) film a klasický (hollywoodský) narativ; pojem klasicismu a postklasicismu.
 
BORDWELL, David (1986): Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures. In: Philip Rosen (ed.): Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader. New York, s. 17-34.  
COWIE, Elizabeth (2000): Storytelling: classical Hollywood cinema and classical narrative. In: Steve Neale – Murray Smith (ed.): Contemporary Hollywood Cinema. London – New York: Routledge, s. 178-190.
SMITH, Murray (1998): Theses on the philosophy of Hollywood history. In: Steve Neale – Murray Smith (eds.): Contemporary Hollywood Cinema. London – New York: Routledge, s. 3-20.

6. Mimo systém: filmová avantgarda, modernismus, experimentální film, nezávislý film.

BORDWELL, David (1993): The cinema of Eisenstein. Cambridge – London: Harvard UP, s. 111-198.
BREGANT, Michal (1992): Avantgardní tendence v českém filmu. In: Ivan Klimeš (ed.): Filmový sborník historický 3. Praha: Český filmový ústav, s. 137-174.
ČIHÁK, Martin: K teorii strukturálního filmu. Iluminace 11, 1999, č. 3, s. 49-68.
HAGENER, Malte (2003): Sítě umění, filmová avantgarda a nástup zvuku. Iluminace 15, č. 2, s. 35-48.
SMITH, Murray (1998): Modernism and the Avant-gardes. In: John Hill – Pamela Church Gibson (eds.): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford – New York: Oxford University Press, s. 41-48.
EJZENŠTEJN, Sergej (1963): Dialektický přístup k filmové formě. In: Jaroslav Brož – Ljubomír Oliva (eds.): Film je umění. Praha: Orbis, s. 44-60.

7. Zvuk, řeč, hlas a hudba ve filmu a médiích; problém cizího jazyka v distribuci a uvádění; teorie a dějiny dabingu.

ALTMAN, Rick (2004): Filmový zvuk – se vším všudy. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 359-375.
ALTMAN, Rick (1992): Sound Space. In: R. Altman (ed.): Sound Theory/Sound Practice. New York – London: Routledge, s. 46-64.
BORDWELL, David – THOMPSON, Kristin (1985): Fundamental Aesthetics of Sound in the Cinema. In: Weis, Elisabeth – Belton, John (eds.): Film Sound: Theory and Practice. New York: Columbia University Press, s. 181–199.
ĎUROVIČOVÁ, Nataša (2005): Místní suplenti. Dabing na úsvitu éry zvukového filmu. Iluminace 17, č. 2, s. 5-30.
GORBMAN, Claudia (1998): Film Music. In: John Hill – Pamela Church Gibson (eds.): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford – New York: Oxford University Press, s. 41-48.
CHION, Michel (1994): Audio-vision: Sound on Screen. New York: Columbia University Press, s. 123-137.

8. Historická poetika; dějiny filmového stylu; principy analýzy stylu; neoformalistická filmová analýza.

BORDWELL, David: Zesílená kontinuita. Vizuální styl v současném americkém filmu. Iluminace č. 1, 2003, s. 5-28.
BORDWELL, David (1997): On the History of Film Style. Cambridge – Mass.: Harvard University Press, s. 158-271. – ŠPATNÉ OKRAJE
JENKINS, Henry (1995): Historical Poetics. In: Joanne Hollows – Mark Jancovich (eds.): Approaches to Popular Film. Manchester – New York:Manchester UP, s. 99-122.
THOMPSONOVÁ, Kristin (1998): Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 10, č. 1, s. 5-36.

9. Vyprávění: filmová naratologie; základní typy narativu; otázky času a prostoru vyprávění, diváckého rozfumění narativu, fokalizace atd.

BORDWELL, David (1985): Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press, s. 49-146.
BRANIGAN, Edward (1984): Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film. New York: Mouton, s. 73-100.
OSTASZEWSKI, Jacek (2005): Filmové vyprávění a porozumění. In: Petr Mareš – Petr Szczepanik (ed.): Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: NFA, s. 225-259.
STAM, Robert – BURGOYNE, Robert – FLITTERMAN-LEWIS, Sandy: New vocabularies in film semiotics: Structuralism, post-structructuralism, and beyond. London – New York: Routledge, s. 69-122.
PRZYLIPIAK, Mirosław (2005): Vnitrotextový filmový produktor v nesubjektivizovaných sděleních. In: Petr Mareš – Petr Szczepanik (ed.): Tvořivé zrady. Praha: NFA, s. 207-224.

10. Autor a filmová pravda: teorie „auteura“, nové vlny, cinéma vérité; umělecká kinematografie („art cinema“) – jako modus narace a recepce; a jako instituce.

BORDWELL, David (1985): Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press, s. 205-233.
NEALE, Steve (2002): Art Cinema as Institution. In: Catherine Fowler (ed): The European Cinema. Reader London: Routledge.
STAIGER, Janet (2003): Authorship Approaches. In: Janet Staigerová – David A. Gerstner (eds.): Authorship and Film. London – New York: Routledge, s. 27-57.

11. Film a kulturní identita: národ, rasa, rod, sexuální menšiny; herec/hvězda/postava.

HIGSON, Andrew (1989): The Concept of National Cinema. Screen 30, č. 4, s. 36-46.
HILL, John – GIBSON, Pamela Church (eds.) (1998): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford – New York: Oxford University Press, s. 117-152, 158-175.
VINCENDEAU, Ginette (2000): Stars and Stardom in French Cinema. London – New York: Continuum, s. 1-41.
TRÖHLEROVÁ, Margrit – TAYLOR Henry M. (2005): Několik faset lidské postavy v hraném filmu. Iluminace 17, č. 1, s. 5-24.
WILLIS, Andy (1995): Cultural Studies and Popular Film. In: Joanne Hollows – Mark Jancovich (ed.): Approaches to Popular Film. Manchester: Manchester University Press, s. 173-191.

12. Archiv – prezervace – dějiny: teorie, metody, prameny, instituce; média jako odraz dějin a nástroj historiografie.

CASETTI, Francesco (2000): Historie, dějiny a historiografie. Iluminace 12, č. 4, s. 75–95.
FOSSATI, Giovanna, Od zrn k pixelům. Digitální technologie a filmový archiv. Iluminace 17, č. 3, s. 5-20.
LAGNYOVÁ, Michele (2004): Historie bez minulosti: film a konstrukce historického času. Iluminace 16, 2004, č. 1, s. 61-84.
USAI, Paolo Cherchi (2000): Silent Cinema. An Introduction. London: BFI, s. 44-169.
WHITE, Hayden (1999): Modernistická událost. Iluminace 11, č. 4, s. 5-21.
SORLIN, Pierre (1995): Historické filmy jako pracovní pomůcka pro historiky. Iluminace 7, č. 4, s. 19-41.

13. Recepce a divák: sociální a recepční historie médií, teorie filmového a televizního diváka, kognitivistické filmové teorie.

KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 87-112.
STAIGER, Janet (2005): Media Reception Studies. New York – London: New York University Press, s. 1-94.
JENKINS, Henry (2000): Reception Theory and Audience Research: The Mystery of the Vampire’s kiss. In: Christine Gledhill – Linda Williams (eds.): Reinventing Film Studies. London: Arnold, s. 165-182.
STAIGEROVÁ, Janet (2004): Mody recepce. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 283-297.

14. Hospodářské dějiny kinematografie: ekonomická problematika jednotlivých rovin kinematografického průmyslu; studiový systém a ekonomika „nezávislé“ produkce; význam českého filmového průmyslu v kontextu průmyslu a obchodu českých zemí a v kontextu zahraničí.

ALLEN, Robert C. – GOMERY, Douglas (1985): Film History. Theory and Practice. New York: McGraw – Hill, s. 131–152.
JÄCKEL, Anne (2003): European Film Industries. London: BFI, s. 18-41, 67-90.
SEDGWICK, John – POKORNY, Michael: Filmový obchod v USA a Velké Británii ve třicátých letech 20. století. Iluminace, 18, 2006, č. 4, s. 69-104.
STAIGEROVÁ, Janet (2006): Ohlašování zboží, získávání zákazníků a vyjadřování ideálů. Úvahy o dějinách a teorii filmové reklamy. Iluminace, 18, 2006, č. 4, s. 17-48.

15. Technika a technologie: dějiny základních systémů, formátů, inovací, sociokulturní souvislosti techniky; teorie kinematografického aparátu, mediální dispozitivy.

ALLEN, Robert C. – GOMERY, Douglas (1985): Film History. Theory and Practice. New York: McGraw – Hill, s. 109–130.
ALTMAN, Rick (1984): Toward a Theory of the History of Representational Technologies. Iris 2, č. 2, s. 111-125.
BELTON, John (2002): Digital Cinema: A False Revolution. October 100, jaro, s. 98-114.
NEALE, Steve (1998): Widescreen Composition in the Age of Television. In: S. Neale, Murray Smith (eds.): Contemporary Hollywood Cinema. London – New York: Routlege, s. 130-141.
GUNNING, Tom (1996): Colorful Metaphors: The Attraction of Color in Early Silent Cinema. In: Monica Dall’Asta, Guglielmo Pescatore, Leonardo Quaresima (eds.): Il colore nel cinema muto. Bologna: Mano, s. 20-31.

16. Teorie a historie žánrů ve filmu a televizi; sémantický, syntaktický, pragmatický přístup k žánru. Žánrová produkce v dějinách československého filmu a jiných národních kinematografií.

ALTMAN, Rick (1989): Sémanticko-syntaktický přístup k filmovému žánru. Iluminace 1, č. 1, s. 17–29.
ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40.
CARROLL, Noël (1993): Podstata hororu. Iluminace 5, č. 3, s. 53-63.
ELSAESSER, Thomas (1995): Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama. In: Barry Keith Grant (ed.): Film Genre Reader II. Austin: University of Texas Press, s. 350-380. Nerad, ale co nadělám…
FEUER, Jane (1992): Genre Study and Television. In Robert C. Allen (Ed.): Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism. London: Routledge, s. 138-59.

17. Teorie a historie technických médií a komunikace: pojmy, metody, filozofické koncepce; vztahy mezi médii, intermedialita.

ALTMAN, Rick (2003): Úvod: Zvuk/dejiny. Kino-ikon 7, č. 2, s. 45-58.
BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard: Remediation. Understanding New Media. Cambridge – London: MIT Press, 1999, s. 23-87.
GAUDREAULT, André – Marion, Philippe (2004): Médium se vždycky rodí dvakrát… In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 439-451.
McLUHAN, Herbert Marshall (1991): Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, s. 19-42.
WINSTON, Brian (1998): Media, Technology and Society. London – New York: Routledge, s. 1-15.

18. Analogová média: teorie a historie zvukového záznamu, rozhlasu a televize; vztah filmu a gramofonu, rozhlasu, televize (technické, produkční, distribuční a recepční vazby; dějiny citování a uvádění filmů v jiných médiích).

ALTMAN, Rick (2006): Zvuk s velkou hloubkou ostrosti. Občan Kane a rozhlasová estetika. Iluminace 18, č. 3, s. 5-42.
DAYAN, Daniel (2001): The Peculiar Public of Television. Media Culture and Society 23, č. 6, s. 743-765.
HICKETHIER, Knut (2004): O dějinách televize jako dějinách sledování: příklad Německa. Předběžné úvahy. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 485-500.
HILMES, Michele (1990): Hollywood and Broadcasting: From Radio to Cable. Urbana: University of Illinois Press, s. 49-77, 140-199.
Smith, Jeff (2007): Zvuky obchodu. Iluminace, č. 3, s. 45-94.
URICCHIO, William: Záznam, simultaneita a mediální technologie modernity. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 452-471.

19. Digitální média: simulace, interaktivita, elektronické sítě, virtuální realita; dějiny výpočetní techniky v kontextu audiovizuálních médií; digitální technologie v kinematografii a televizi; videoart.

BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard (1999): Remediation. Understanding New Media. Cambridge – London: MIT Press, s. 88-145, 160-167, 196-211.
KLUSZCZYŃSKI, Ryszard (2005): Umění pohyblivého obrazu tváří v tvář elektronické výzvě. In: Mareš – Szczepanik (ed.): Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: NFA, s. 435-457.
LANDOW, George P. (1998): Hypertext a kritická teorie. Hypertextový Derrida, poststrukturalista Nelson? Biograph 2, č. 6, s. 11-21.
LÉVY, Pierre (2000): Kyberkultura. Praha: Karolinum, s. 19-94.
MANOVICH, Lev (2001): Language of New Media. London: MIT Press, s. 43-74.
WELSCH, Wolfgang (1997): Umění rajské zahrady? Úvahy o světě elektronických médií - a jiných světech. Iluminace 9, č. 3, s. 89-106.

20. Transnational cinema: mezinárodní vztahy, diaspora, globální a lokální mediální průmysl, nadnárodní korporace, postcolonial studies, accented cinema;  filmové festivaly.

ĎUROVIČOVÁ, Nataša (2004): Esperanto obrazov, babylon hlasov: jazyk ako kompas na svetovej mape filmu. Kino-ikon 8, č. 1, s. 19-36.
MALTBY, Richard – VASEYOVÁ, Ruth (2006): „Dočasní občane Ameriky“. Kulturní obavy a průmyslové strategie při amerikanizaci evropského filmu. Iluminace 15, č. 1, s. 25-43.
MORLEY, David – ROBINS, Kevin: Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries. London – New York: Routledge 1995, s. 10-25.
NAFICY, Hamid: An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. New Jersey: Princeton University Press, 2001, s. 1-100.
STRINGER, Julian (2003): Globální města a ekonomie mezinárodních filmových festivalů.  Iluminace 15, č. 1, s. 53-62.

21. Společnost – stát – cenzura: zásahy do mediálního průmyslu ze strany státu a zájmových skupin, propaganda, cenzura, subvence; kinematografie v Evropě.

JÄCKEL, Anne (2003): European Film Industries. London: BFI, s. 42-66.
HEISS, Gernot – KLIMEŠ, Ivan: Kulturní průmysl a politika. Československé a rakouské filmové hospodářství v politické krizi třicátých let. In: G. Heiss – I. Klimeš (eds.): Obrazy času. Český a rakouský film 30. let / Bilder der Zeit. Tschechischer und österreichischer Film der 30er Jahre. Praha – Brno: NFA – Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu – PVS Verleger 2003, s. 303–391.
MALTBY, Richard (1993): The Production Code and the Hays Office. In: Tino Balio (ed.): Grand Design: Hollywood as a Modern Business Enterprise, 1930–1939. New York: Scribner’s.
KLIMEŠ, Ivan (1999): Stát a filmová kultura. Iluminace 11, č. 2, s. 125 – 137.
THOMPSON, Kristin (1999): The Rise and Fall of Film Europe. In: Andrew Higson – Richard Maltby (eds.): „Film Europe“ and „Film America“. Cinema, Commerce and Cultural Exchange 1920 – 1939. Exeter: University of Exeter Press, s. 56-81
VASEY, Ruth (1999): Beyond Sex and Violence: „Industry Policy“ and the Regulation of Hollywood Movies, 1922-1939. In: Matthew Bernstein (ed.): Controlling Hollywood: Censorship and Regulation in the Studio Era. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 102-129.

22. Nonfikční žánry v audiovizuálních médiích: dokument, esej, užitkový film, zpravodajství, reality show, talk show etc.

CORRIGAN, Timothy (1996): The Cinematic Essay. Iris: A Journal of Theory on Image and Sound, č. 19 s. 85-91.
NICHOLS, Bill (2001): Introduction to documentary. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press.
NICHOLS, Bill (2003): Dokumentární film a modernistická avantgarda. Iluminace 15, č. 2, s. 49-72.
ODIN, Roger (2004): Otázka amatéra v trojím prostoru natáčení a šíření. Iluminace 16, č. 3, s. 5-34.
ZIMMERMANNOVÁ, Yvonne (2004): Jak zkoumat průmyslové filmy: metodologická úvaha. Iluminace 16, č. 4, s. 5-24.

23. Dějiny uvádění a distribuce: kočovní kinematografisté, dějiny struktury filmového představení (divadelní a hudební složky), programování, proměna struktury sítě kin, distribuční mechanismy, alternativní způsoby distribuce, film mimo prostor kina (veřejné prostory, domácnost, internet).

ELIASHBERG, Jehoshua: The Film Exhibition Business: Critical Issues, Practice, and Research. In: Charles C. Moul (ed.): A Concise Handbook of Movie Industry. New York: Cambridge University Press, 2005, s. 138-162.
GOMERY, Douglas (1992): Shared Pleasures. A History of Movie Presentation in the United States. Madison: University of Wisconsin Press, s. 18-82.
GUNNING, Tom (2004): Estetika úžasu: raný film a (ne)důvěřivý divák. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 149-166;
JÄCKEL, Anne (2003): European Film Industries. London: BFI, s. 91-140.
KLIMEŠ, Ivan (1993): Člověk a stroj v biografu. Filmové představení v němé éře. Iluminace 5, č. 1, s. 45-73.
KLINGEROVÁ, Barbara (2005): Současný cinefil. Filmové sběratelství v éře po videu. Iluminace č. 3, s. 83-104.

Platné pro studenty s nástupem od Podzimního semestru 2019

Magisterskou státní zkoušku tvoří dvě součásti realizované ústní formou:

 1. Obhajoba magisterské diplomové práce.
  - Posudky vedoucího a oponenta jsou k dispozici nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby, a to vložením do archivu závěrečných prací v ISu.
  - Student má právo na obhajobu i tehdy, jsou-li posudky zamítavé.

 2. Zkouška z teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury.

  Okruhy k magisterské státní zkoušce jsou členěny do tří bloků, definovaných přístupem k dějinám kinematografie a způsobem kladení výzkumných otázek: kulturní, průmyslové a estetické dějiny. Každý z těchto tří bloků vymezením a uspořádáním svých okruhů úzce navazuje na trojici profilových kurzů magisterského studia: Kulturní dějiny kinematografie, Filmový průmysl, Historická poetika filmu.

  Státní zkouška ve vztahu k profilovým oblastem prověřuje především orientaci, kritické myšlení a argumentační způsobilost. V případě každého okruhu se zkouší (a) důvěrná obeznámenost se zadanými povinnými texty a jejich rolí v oborové diskuzi, (b) schopnost jejich kritického zhodnocení a (c) připravenost vztáhnout nastolenou diskuzi na konkrétní historický fenomén. Rámec rozpravy u zkoušky vymezují doplňující otázky k jednotlivým okruhům, jež budou navazovat na výuku každého ze tří profilových kurzů.

  Zkouška pak bude probíhat tak, že student/ka si vylosuje po jednom okruhu ke každému ze tří bloků, bude diskutovat o zadaných tématech i textech a odpovídat na doplňující otázky. Faktografické pozadí pro diskuzi nad vylosovanými okruhy pak bude představovat znalost dějin české a světové kinematografie v míře, jaká je vyžadovaná při absolvování bakalářského studia na našem Ústavu.

KULTURNÍ DĚJINY: TEMATICKÉ OKRUHY A LITERATURA

OKRUH K1: Kulturní a sociální dějiny

BURKE, Peter. Variety kulturních dějin. Brno: CDK, 2006, s. 190–218.

HEDIGER, Vinzenz a Alexandra SCHNEIDER. The Deferral of Smell: Cinema, Modernity, and the Reconfiguration of the Olfactory Experience. In: Valentina Re et al. (eds.). The Five Senses of Cinema. Udine: Forum, 2005, s. 241–264.

SEWELL, William H. Jr. Logics of History. Social Theory and Social Transformation. Chicago: Chicago University Press, 2005, s. 25–40.

KLENOTIC, Jeffrey. "Four Hours of Hootin' and Hollerin'". Moviegoing and Everyday Life Outside the Movie Palace. In: Richard Maltby, Melvyn Stokes a Robert C. Allen (eds.). Going to the Movies. Hollywood and the Social Experience of Cinema. Exeter: University of Exeter Press, 2007, s. 130–154.

OKRUH K2: Komparativní dějiny a procesy kulturního transferu

KARLAS, Jan. Komparativní případová studie. In: Vít Beneš a Petr Drulák (eds.). Metodologie výzkumu politiky. Praha: SLON, 2020, s. 65–80.

KRÄMER, Peter. Hollywood and its Global Audiences. A Comparative Study of the Biggest Box Office Hits in the United States and Outside the United States Since the 1970s. In: Richard Maltby, Daniel Biltereyst a Philippe Meers (eds.). Explorations in New Cinema History. Approaches and Case Studies. Malden – Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, s. 171–184.

THER, Philipp. Comparisons, Cultural Transfers, and the Study of Networks. Toward a Transnational History of Europe. In: Heinz-Gerhard Haupt a Jürgen Kocka (eds.). Comparative and Transnational History. Central European Approaches and New Perspectives. New York – Oxford: Berghahn Books, 2012, s. 204–225.

SKOPAL, Pavel. The Pragmatic Alliance of DEFA and Barrandov: Cultural Transfer, Popular Cinema and Czechoslovak-East German Co-Productons, 1957–85. Historical Journal of Film, Radio and Television. 2018, roč. 38, č. 1, s. 133–146.

OKRUH K3: Struktury a aktéři

SEWELL, William H. A Theory of Structure. Duality, Agency, and Transformation, In: William H. Sewell. Logics of History. Social Theory and Social Transformation. Chicago – London: University of Chicago Press, 2005, s. 124–152.

BILTEREYST, Daniel, Philippe MEERS a Lies VAN DE VIJVER. Social Class, Experiences of Distinction and Cinema in Postwar Ghent. In: Richard Maltby, Daniel Biltereyst a Philippe Meers (eds.). Explorations in New Cinema History. Approaches and Case Studies. Malden-Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, s. 101–124.

ANDREAS, Petr. Vybírat a posuzovat. Literární kritika a interpretace v období normalizace. Příbram: Pistorius – Olšanská, 2016, s. 11–23, 46–71.

SKOPAL, Pavel. The offers difficult to refuse. Miloš Havel and clientelist transactional networks in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In: Pavel Skopal, Roel Vande Winkel (eds.). Film professionals in Nazi-Occupied Europe. Mediation between the National-Socialist Cultural "New Order" and Local Structures. London: Palgrave Macmillan, forthcoming.

OKRUH K4: Lokální dějiny a etnografický výzkum

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998, s. 9–25, 41–63.

LEVERATTO, Jean-Marc a Fabrice MONTEBELLO. Ethnography as a Tool of Cinema History: Cinemagoing in Light of the Experience of a Local Film Market. Alphaville: Journal of Film and Screen Media. 2016, č. 11, s. 62–77.

KOELTZSCH, Ines. Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 31–78, 240–265.

SKOPAL, Pavel. Going to the Cinema as a Czech: Preferences and Practices of Czech Cinemagoers in the Occupied City of Brno, 1939–1945. Film History. 2019, roč. 31, č. 1, s. 27–55.

OKRUH K5: Etnografický výzkum produkční kultury

CALDWELL, John Thornton. Production Culture. Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television. Durham: Duke University Press, 2008, s. 1–36, 197–231.

REDVALL, Eva Novrup. A European Take on the Showrunner? Danish Television Drama Production. In: Petr Szczepanik a Patrick Vonderau (eds.). Behind the Screen. Inside European Production Cultures. New York: Palgrave Macmillan, 2013, s. 153–170.

SPÖHRER, Markus. Murphy´s Law in Action: The Formation of the Film Production Network of Paul Lazarus´ Barbarosa (1982) – An Actor-Network-Theory Case Study. International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation. 2013, roč. 5, č. 1, s. 19–39.

SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970. Praha: NFA, 2016, s. 31–61.

OKRUH K6: Patroni, klienti a transakční sítě

EISENSTADT, S. N. a Luis RONIGER. Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, s. 43–50.

TOLZ, Vera. "Cultural Bosses" as Patrons and Clients. The Functioning of the Soviet Creative Unions in the Postwar Period. Contemporary European History. 2002, roč. 11, č. 11, s. 87–105.

FITZPATRICK, Sheila. Intelligentsia and Power. Client-Patron Relations in Stalin's Russia. In: Hildermeier Manfred a Elisabeth Müller-Luckner (eds.). Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung / Stalinism before the Second World War. New Avenues of Research. München: R. Oldenbourg Verlag, 1998, s. 35–53.

SKOPAL, Pavel a Michal ŠAŠEK. Marcela Pittermannová, the Dramaturge Patronizing Children Cinema. Barrandov Dramaturges as Clients, Brokers, and Patrons. In: Bernd Herzogenrath (ed.). Hollywood in Eastern Europe: The Barrandov Studios. Amsterdam: Amsterdam University Press, forthcoming.

OKRUH K7: Výzkum hvězd a hvězdných systémů (Star Studies)

MCDONALD, Paul. Hollywood Stardom. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013, s. 87–115.

VINCENDEAU, Ginette. Stars and Stardom in French Cinema. London: Continuum, 2000, s. 1–41.

DYER, Richard. Stars. London: BFI, 1998, s. 60–85.

GMITERKOVÁ, Šárka. Betrayed by blondness. Jiřina Štěpničková between Authenticity and Excess 1930–1945. Journal of Celebrity Studies. 2015, roč. 7, č. 1 (The Blond Issue), s. 45–57.

PRŮMYSLOVÉ DĚJINY: TEMATICKÉ OKRUHY A LITERATURA

OKRUH P1: Struktura a organizace průmyslu

GOMERY, Douglas. Media economics: Terms of analysis. Critical Studies in Mass Communication. 1989, roč. 6, č. 1, s. 43–60.

BAKKER, Gerben. The Decline and Fall of the European Film Industry: Sunk Costs, Market Size, and Market Structure, 1890–1927. The Economic History Review. 2005, roč. 58, č. 2, s. 310–351.

BACON, Henry. Introduction to the Study of Transnational Small Nation Cinema. In: Týž (ed.). Finnish Cinema. A Transnational Enterprise. London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1–19.

KLIMEŠ, Ivan. "Národní kinematografie" v mnohonárodnostní monarchii? In: Týž. Kinematograf! Věnec studií o raném filmu. Praha: Casablanca – Národní filmový archiv, 2013, s. 10–23.

OKRUH P2: Mody produkce

STAIGER, Janet. The Hollywood mode of production: its conditions of existence; Standardization and differentiation: the reinforcement and dispersion of Hollywood's practices. In: David Bordwell, Janet Staiger a Kristin Thompson. The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960. London: Routledge, 1985, s. 87–95, 96–112.

THOMPSON, Kristin. Early Alternatives to the Hollywood Mode of Production: Implications for Europe's Avant-Garde. Film History. 1993, roč. 5, č. 4, s. 386–404.

KÄÄPA, Pietari. Producer-led Mode of Film Production. In: Henry Bacon (ed.). Finnish Cinema. A Transnational Enterprise. London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1–19.

SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 31–61.

OKRUH P3: Vnější vlivy na průmysl

GRIEVESON, Lee. Policing Cinema: Movies and Censorship in Early.Twentieth Century America. Los Angeles: University of Columbia Press, 2004, s. 11–36.

LOIPERDINGER, Martin. Film Censorship in Germany: Continuity and Change through Five Political Systems. New York: Palgrave Macmillan, 2013, s. 81–96.

JÄCKEL, Anne. Financování výroby a koprodukční činnost. Iluminace. 2007, roč. 19, č. 1, s. 27–51.

ŠPANIHELOVÁ, Magda. Ekosystém institucí českého dokumentárního filmu. Vzorce spolupráce a využití. Iluminace. 2019, roč. 31, č. 2, s. 7–24.

OKRUH P4: Dějiny techniky

PINCH, Trevor J. a Wiebe E. BIJKER. The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. In: Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes a Trevor J. Pinch (eds.). The Social Construction of Technological Systems. Cambridge – London: The MIT Press, 1987, s. 16–50.

GAUDREAULT, André a Philippe Marion. Médium se rodí vždycky dvakrát. In: Szczepanik, Petr (ed.). Nová filmová historie. Praha: Herrmann & synové, 2004, s. 439–451.

BROOKEY, Robert Allan. The Format Wars: Drawing the Battle Lines for the Next DVD. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2007, roč. 13, č. 2, s. 199–211.

FRODLOVÁ, Tereza. V barvách Agfacoloru. Zavádění barevného filmu v československé kinematografii čtyřicátých a padesátých let. In: Lucie Česálková (ed.). Zpět k českému filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2017, s. 262–285.

OKRUH P5: Distribuce

ELIASHBERG, Jehoshua. The Film Exhibition Business: Critical Issues, Practice, and Research. In: Charles C. Moul (ed.). A Concise Handbook of Movie Industry. New York: Cambridge University Press, 2005, s. 138–162.

LOBATO, Ramon. Netflix Nations. The Geography of Digital Distribution. New York: New York University Press, 2019, s. 1–17.

LEHTISALO, Anneli. Exporting Finnish Films. In: Henry Bacon (ed.). Finnish Cinema. A Transnational Enterprise. London: Palgrave macmillan, 2016, s. 115–138.

SKOPAL, Pavel. Za "vysokou ideovou úroveň", a/nebo za vyšší tržby? Filmová distribuce v českých zemích z hlediska konfliktu ideologických a hospodářských cílů (1945–1968). Soudobé dějiny. 2010, č. 4, s. 641–666.

OKRUH P6: Marketing a branding

BAKKER, Gerben. Stars and Stories. How films became branded products. In: John Sedgwick a Michael Pokorny (eds.). An Economic History of Film. New York: Routledge, 2004, s. 48–85.

NEALE, Steve. Genre and Hollywood. London – New York: Routledge, 2000, s. 226–255.

GARNCARZ, Joseph. Hvězdný systém ve výmarské kinematografii. Iluminace. 2012, roč. 24, č. 1, s. 31–44.

KLIMEŠ, Ivan. Czech Historical Film and Historical Traditions: The Merry Wives (1938). Dorota Ostrowska, Zsuzsanna Varga a Francesco Pitassio (eds.). Popular Cinemas in East Central Europe. London – New York: I. B. Tauris, 2017, s. 31–46.

OKRUH P7: Digitalizace a digitální technologie v kinematografii

ENTICKNAP, Leo. Moving Image Technology. From Zoetrope to Digital. London: Wallflower Press, 2005, s. 202–231.

FOSSATI, Giovanna. Od zrn k pixelům. Digitální technologie a filmový archiv. Iluminace. 2005, roč. 17, č. 3, s. 5–20.

SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA a Jakub MACEK. Introduction: Theorizing Digital Peripheries. In: Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka; Jakub Macek a Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020, s. 1–31.

BATISTOVÁ, Anna. Zpráva o digitálním restaurování. In: Týž (ed.): Hoří, má panenko. Praha: Národní filmový archiv, 2012, s. 16–32.

ESTETICKÉ DĚJINY: TEMATICKÉ OKRUHY A LITERATURA

OKRUH E1: Výzkumná tradice poetiky (kinematografie)

EJCHENBAUM, Boris Michajlovič. Teorie "formální metody". In: Týž. Jak je udělán Gogolův plášť a jiné studie. Praha: Triáda, 2012, s. 82–107.

BORDWELL, David. Poetics of Cinema. In: Týž. Poetics of Cinema. London – New York: Routledge, 2008, s. 11–55.

BUCKLAND, Warren. Poetics of Film Directing. In: Týž. Directed by Steven Spielberg. New York – London: Continuum, 2006, s. 29–52.

KOKEŠ, Radomír D. The Poetics of a Regional Cinema: Czech Films of the 1920s and Early 1930s. In: Bernd Herzogenrath (ed.). Hollywood in Eastern Europe: The Barrandov Studios. Amsterdam: Amsterdam University Press, forthcoming.

OKRUH E2: Teorie a dějiny myšlení o filmovém stylu

BORDWELL, David. The Power of a Research Tradition: Prospects for Progress in the Study of Film Style. Film History. 1994, roč. 5, č. 4, s. 59–79.

BORDWELL, David. Prospects for Progress: Recent Research Programs. In: Týž. On the History of Film Style. 2nd Edition. Madison: Irvington May Press, 2018, s. 116–157.

BURNETT, Colin. A New Look at the Concept of Style in Film. The Origins and Development of the Problem–Solution Model. New Review of Film and Television Studies. 2008, č. 2, s. 127–149

BUTLER, Jeremy G. Introduction: Dare We Look Closely at Television? In: Týž. Television Style. New York – London: Routledge, 2010, s. 1–25.

OKRUH E3: Podoby, nástroje a funkce systémové analýzy

ELSAESSER, Thomas. Film as System: Or How to Step Through and Open Door. In: Týž. The Persistence of Hollywood. London – New York: Routledge, 2012, s. 105–126.

AUMONT, Jacques et al. The Textual Analysis of Film. In: Tíž. Aesthetics of Film. Austin: University of Texas Press, 1992, s. 165–181.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Pokus o strukturní rozbor hereckého zjevu (Chaplin ve Světlech velkoměsta). In: Týž. Studie z estetiky. Praha: Orbis, 1966, s. 184–187.

KOKEŠ, Radomír D. Modré stíny coby zdrženlivá detektivka. Zdůrazňování, potlačování a tradice kriminální fikce. Iluminace. 2016, č. 4, s. 97–124.

OKRUH E4: Poetika populárního narativu

THOMPSON, Kristin. The Formulation of the Classical Narrative. In: David Bordwell, Janet Staiger a Kristin Thompson. The Classical Hollywood Cinema. London – New York: Routledge, 1985, s. 174–193.

ELSAESSER, Thomas. The Mind-Game Film. In: Warren Buckland (ed.). Puzzle Films. Complex Storytelling in Contemporary Cinema. Chichester: Wiley & Blackwell, 2009, s. 13–41.

SZCZEPANIK, Petr. Komedie a politika smíchu. In: Týž. Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970. Praha: Národní filmový archiv, 2016, s. 297–367.

MITTELL, Jason. Komplexita v kontextu. In: Týž. Komplexní televize. Poetika současného televizního vyprávění. Praha: Akropolis, 2019, s. 34–83.

OKRUH E5: Poetika modernistického narativu

KOVÁCS, András Bálint. Narration in Modern Cinema. In: Týž. Screening Modernism. European Art Cinema, 1950–1980. Chicago – London: The University of Chicago Press, 2007, s. 56–81.

BORDWELL, David. A Cinema of Flourishes: Japanese Decorative Classicism of the Prewar Era. In: David Desser a Arthur Noletti (eds.). Reframing Japanese Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1992, s. 328–346.

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Spiritualita ve filmu. Brno: CDK, 2007, s. 19–94.

PAVLÍK, Ondřej. Filmy Angely Schanelec mezi nudou a vzrušujícím očekáváním: Minimalistický pohyb v pomalé kinematografii. Iluminace. 2017, č. 4, s. 47–68.

OKRUH E6: Poetika filmové reflexe: autorství a kritika

STAIGER, Janet. Authorship approaches. In: David A. Gerstner a Janet Staiger (eds.). Authorship and Film. New York – London: Routledge, 2003, s. 27–57.

BURNETT, Colin. Hidden Hands At Work: Authorship, the Intentional Flux, and the Dynamics of Collaboration. In: Jonathan Gray a Derek Johnson (eds.). A Companion to Media Authorship. Chicester: Wiley & Blackwell, 2013, s. 112–132.

CARROLL, Noël. Evaluation: Problems and Prospects. In: Týž. On Criticism. New York – London: Routledge, 2009, s. 153–196.

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Oko, srdce, mozek, pero a pěst. Empirické poznámky před deštivou komnatou. Cinepur. 2015, č. 100, s. 62–64.

OKRUH E7: Poetika žánru

NEALE, Steve. Genre Theory. In: Týž. Genre and Hollywood. London – New York: Routledge, 2000, s. 195–217.

ALTMAN, Rick. The American Film Musical as Dual-Focus Narrative. In: Týž. The American Film Musical. Bloomington: Indiana University Press, 1987, s. 16–27

CARROLL, Noël. Plotting Horror. In: Týž. The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart. New York – London: Routledge, 1990, s. 97–128.

KORDA, Jakub. Lokální charakteristiky krimi sérií po roce 1989 a jejich proměny. In: Týž. České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989–2009). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 143–167.

Tabulka s tematickými okruhy, podokruhy a doplňujícími otázkami

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info