Státní závěrečná zkouška magisterská

Magisterskou státní zkoušku tvoří dvě součásti realizované ústní formou:

  1. Obhajoba magisterské diplomové práce.
    - Posudky vedoucího a oponenta jsou k dispozici nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby, a to vložením do archivu závěrečných prací v ISu.
    - Student má právo na obhajobu i tehdy, jsou-li posudky zamítavé.

  2. Zkouška z teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury.
    23 tematických okruhů a k nim vypsaná povinná literatura představují základ diskuze u zkoušky. V rámci těchto témat budou položeny 3 konkrétní otázky, přičemž jednu z nich si student formuluje sám. To znamená, že vypsaná témata nejsou totožná se zkušební otázkou: volitelnou otázku student formuluje konkrétněji, než je zadané téma, a tak, aby pokrývala jak teoretické či koncepční uchopení problému, tak jeho historickou dimenzi. U všech otázek se považuje za samozřejmou znalost dějin české, slovenské a světové kinematografie, a to přinejmenším v rozsahu vyžadovaném při absolvování bakalářského studia. Tato znalost je během zkoušky vztažena k oněm třem zkušebním otázkám.
Tématické okruhy a literatura

1. Raná kinematografie: modernita, kinematografie atrakcí, situace diváka raného filmu, proces narativní integrace; světová kinematografie do roku 1916; česká kinematografie do roku 1918.

GUNNING, Tom (2000): Raný film, jeho diváci a avantgarda. Iluminace č. 2, s. 85-101.
SINGER, Ben (2004): Modernita, hyperstimuly a vzestup populární senzačnosti. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 190-205.
MUSSER, Charles (2004): Éra nickelodeonů začíná. Vytvoření podmínek pro hollywoodský modus reprezentace. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 224-145.
SALT, Barry (1995): Filmový styl a filmová technika v letech 1895–1900. Iluminace 7, č. 1, s. 27–41.
KLIMEŠ, Ivan (1993): Člověk a stroj v biografu. Představení v němé éře. Iluminace 5, č. 1, s. 45 – 73.

2. Raná filmová teorie: fotogenie – montáž – hledání specifičnosti filmu vzhledem k dalším médiím a uměním.

AUMONT, Jacques (2004): Proměnlivé oko aneb mobilizace pohledu. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 167-189;
BALÁZS, Béla: Podstata filmu. In: Jaroslav Brož – Ljubomír Oliva (eds.): Film je umění. Praha: Orbis, s.  9-20.
CANUDO, Riccioto (1992): Teorie sedmi umění. Iluminace 4, č. 1, s. 19-22.
DELLUC, Louis (1963): Fotogenie. In: Jaroslav Brož – Ljubomír Oliva (eds.): Film je umění. Praha: Orbis, s. 23-27.
EPSTEIN, Jean (1997): Poetika obrazů. Praha: Herrmann a synové, s. 91-113.
TILLE, Václav: Kinéma. Novina 1, 1908, č. 21, s. 647 – 651; č. 22, s. 689 – 693; č. 23, s. 716 – 720.

3. Filmový obraz a skutečnost: klasická filmová teorie a filozofie filmu (ontologie filmového obrazu, reprodukce, realismus, kulturní průmysl, čas/pohyb).

ARNHEIM, Rudolf (1993): Nový Laokoon. Spojení uměleckých prostředků, zkoumané na příkladu zvukového filmu. Iluminace 5, č. 4, s. 87-107.
BAZIN, André: Co je to film? Praha: ČFÚ, s. 13-24, 55-61.
BENJAMIN, Walter (1979): Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: W. B.: Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, s. 17-47.
CARROLL, Noël (2001): Definování pohyblivého obrazu. Iluminace 13, č. 2, s. 5-32.
DELEUZE, Gilles (2000): Film 1. Obraz-pohyb. Praha: NFA, s. 9-21.
KRACAUER, Siegfried: Theory of Film. Princeton, NJ: princeton UP, s. 27-40.
CARROLL, Noël (1991): Síla filmu. In: Vlastimil Zuska (ed.): Angloamerické studie. Praha: ČFÚ, s. 59-72.

4. Od znaku k mysli: sémiotika, psychoanalýza, sémiopragmatika.

BARTHES, Roland (1994): Třetí smysl. Poznámky k výzkumu několika fotogramů S. M. Ejzenštejna. Iluminace 6, č. 1, s. 61-76.
ECO, Umberto (1968): O artikulacích filmového kódu. Film a doba, č. 1.
JAKOBSON, Roman (1995): Úpadek filmu? In: R. J.: Poetická funkce. Praha: H&H, s. 148-156.
METZ, Christian (1991): Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film. Praha: ČFÚ, s. 23-97.
MUKAŘOVSKÝ, Jan (2000): Čas ve filmu. In: J. M.: Studie I. Brno: Host, s. 454-462.
ODIN, Roger (1995): For a Semio-Pragmatics of Film. In: Warren Buckland (ed.): The Film Spectator. From Sign to Mind. Amsterdam: Amsterdam UP, s. 227-235.

5. Klasický (hollywoodský) film a klasický (hollywoodský) narativ; pojem klasicismu a postklasicismu.
 
BORDWELL, David (1986): Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures. In: Philip Rosen (ed.): Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader. New York, s. 17-34.  
COWIE, Elizabeth (2000): Storytelling: classical Hollywood cinema and classical narrative. In: Steve Neale – Murray Smith (ed.): Contemporary Hollywood Cinema. London – New York: Routledge, s. 178-190.
SMITH, Murray (1998): Theses on the philosophy of Hollywood history. In: Steve Neale – Murray Smith (eds.): Contemporary Hollywood Cinema. London – New York: Routledge, s. 3-20.

6. Mimo systém: filmová avantgarda, modernismus, experimentální film, nezávislý film.

BORDWELL, David (1993): The cinema of Eisenstein. Cambridge – London: Harvard UP, s. 111-198.
BREGANT, Michal (1992): Avantgardní tendence v českém filmu. In: Ivan Klimeš (ed.): Filmový sborník historický 3. Praha: Český filmový ústav, s. 137-174.
ČIHÁK, Martin: K teorii strukturálního filmu. Iluminace 11, 1999, č. 3, s. 49-68.
HAGENER, Malte (2003): Sítě umění, filmová avantgarda a nástup zvuku. Iluminace 15, č. 2, s. 35-48.
SMITH, Murray (1998): Modernism and the Avant-gardes. In: John Hill – Pamela Church Gibson (eds.): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford – New York: Oxford University Press, s. 41-48.
EJZENŠTEJN, Sergej (1963): Dialektický přístup k filmové formě. In: Jaroslav Brož – Ljubomír Oliva (eds.): Film je umění. Praha: Orbis, s. 44-60.

7. Zvuk, řeč, hlas a hudba ve filmu a médiích; problém cizího jazyka v distribuci a uvádění; teorie a dějiny dabingu.

ALTMAN, Rick (2004): Filmový zvuk – se vším všudy. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 359-375.
ALTMAN, Rick (1992): Sound Space. In: R. Altman (ed.): Sound Theory/Sound Practice. New York – London: Routledge, s. 46-64.
BORDWELL, David – THOMPSON, Kristin (1985): Fundamental Aesthetics of Sound in the Cinema. In: Weis, Elisabeth – Belton, John (eds.): Film Sound: Theory and Practice. New York: Columbia University Press, s. 181–199.
ĎUROVIČOVÁ, Nataša (2005): Místní suplenti. Dabing na úsvitu éry zvukového filmu. Iluminace 17, č. 2, s. 5-30.
GORBMAN, Claudia (1998): Film Music. In: John Hill – Pamela Church Gibson (eds.): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford – New York: Oxford University Press, s. 41-48.
CHION, Michel (1994): Audio-vision: Sound on Screen. New York: Columbia University Press, s. 123-137.

8. Historická poetika; dějiny filmového stylu; principy analýzy stylu; neoformalistická filmová analýza.

BORDWELL, David: Zesílená kontinuita. Vizuální styl v současném americkém filmu. Iluminace č. 1, 2003, s. 5-28.
BORDWELL, David (1997): On the History of Film Style. Cambridge – Mass.: Harvard University Press, s. 158-271. – ŠPATNÉ OKRAJE
JENKINS, Henry (1995): Historical Poetics. In: Joanne Hollows – Mark Jancovich (eds.): Approaches to Popular Film. Manchester – New York:Manchester UP, s. 99-122.
THOMPSONOVÁ, Kristin (1998): Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace 10, č. 1, s. 5-36.

9. Vyprávění: filmová naratologie; základní typy narativu; otázky času a prostoru vyprávění, diváckého rozfumění narativu, fokalizace atd.

BORDWELL, David (1985): Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press, s. 49-146.
BRANIGAN, Edward (1984): Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film. New York: Mouton, s. 73-100.
OSTASZEWSKI, Jacek (2005): Filmové vyprávění a porozumění. In: Petr Mareš – Petr Szczepanik (ed.): Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: NFA, s. 225-259.
STAM, Robert – BURGOYNE, Robert – FLITTERMAN-LEWIS, Sandy: New vocabularies in film semiotics: Structuralism, post-structructuralism, and beyond. London – New York: Routledge, s. 69-122.
PRZYLIPIAK, Mirosław (2005): Vnitrotextový filmový produktor v nesubjektivizovaných sděleních. In: Petr Mareš – Petr Szczepanik (ed.): Tvořivé zrady. Praha: NFA, s. 207-224.

10. Autor a filmová pravda: teorie „auteura“, nové vlny, cinéma vérité; umělecká kinematografie („art cinema“) – jako modus narace a recepce; a jako instituce.

BORDWELL, David (1985): Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press, s. 205-233.
NEALE, Steve (2002): Art Cinema as Institution. In: Catherine Fowler (ed): The European Cinema. Reader London: Routledge.
STAIGER, Janet (2003): Authorship Approaches. In: Janet Staigerová – David A. Gerstner (eds.): Authorship and Film. London – New York: Routledge, s. 27-57.

11. Film a kulturní identita: národ, rasa, rod, sexuální menšiny; herec/hvězda/postava.

HIGSON, Andrew (1989): The Concept of National Cinema. Screen 30, č. 4, s. 36-46.
HILL, John – GIBSON, Pamela Church (eds.) (1998): The Oxford Guide to Film Studies. Oxford – New York: Oxford University Press, s. 117-152, 158-175.
VINCENDEAU, Ginette (2000): Stars and Stardom in French Cinema. London – New York: Continuum, s. 1-41.
TRÖHLEROVÁ, Margrit – TAYLOR Henry M. (2005): Několik faset lidské postavy v hraném filmu. Iluminace 17, č. 1, s. 5-24.
WILLIS, Andy (1995): Cultural Studies and Popular Film. In: Joanne Hollows – Mark Jancovich (ed.): Approaches to Popular Film. Manchester: Manchester University Press, s. 173-191.

12. Archiv – prezervace – dějiny: teorie, metody, prameny, instituce; média jako odraz dějin a nástroj historiografie.

CASETTI, Francesco (2000): Historie, dějiny a historiografie. Iluminace 12, č. 4, s. 75–95.
FOSSATI, Giovanna, Od zrn k pixelům. Digitální technologie a filmový archiv. Iluminace 17, č. 3, s. 5-20.
LAGNYOVÁ, Michele (2004): Historie bez minulosti: film a konstrukce historického času. Iluminace 16, 2004, č. 1, s. 61-84.
USAI, Paolo Cherchi (2000): Silent Cinema. An Introduction. London: BFI, s. 44-169.
WHITE, Hayden (1999): Modernistická událost. Iluminace 11, č. 4, s. 5-21.
SORLIN, Pierre (1995): Historické filmy jako pracovní pomůcka pro historiky. Iluminace 7, č. 4, s. 19-41.

13. Recepce a divák: sociální a recepční historie médií, teorie filmového a televizního diváka, kognitivistické filmové teorie.

KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 87-112.
STAIGER, Janet (2005): Media Reception Studies. New York – London: New York University Press, s. 1-94.
JENKINS, Henry (2000): Reception Theory and Audience Research: The Mystery of the Vampire’s kiss. In: Christine Gledhill – Linda Williams (eds.): Reinventing Film Studies. London: Arnold, s. 165-182.
STAIGEROVÁ, Janet (2004): Mody recepce. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 283-297.

14. Hospodářské dějiny kinematografie: ekonomická problematika jednotlivých rovin kinematografického průmyslu; studiový systém a ekonomika „nezávislé“ produkce; význam českého filmového průmyslu v kontextu průmyslu a obchodu českých zemí a v kontextu zahraničí.

ALLEN, Robert C. – GOMERY, Douglas (1985): Film History. Theory and Practice. New York: McGraw – Hill, s. 131–152.
JÄCKEL, Anne (2003): European Film Industries. London: BFI, s. 18-41, 67-90.
SEDGWICK, John – POKORNY, Michael: Filmový obchod v USA a Velké Británii ve třicátých letech 20. století. Iluminace, 18, 2006, č. 4, s. 69-104.
STAIGEROVÁ, Janet (2006): Ohlašování zboží, získávání zákazníků a vyjadřování ideálů. Úvahy o dějinách a teorii filmové reklamy. Iluminace, 18, 2006, č. 4, s. 17-48.

15. Technika a technologie: dějiny základních systémů, formátů, inovací, sociokulturní souvislosti techniky; teorie kinematografického aparátu, mediální dispozitivy.

ALLEN, Robert C. – GOMERY, Douglas (1985): Film History. Theory and Practice. New York: McGraw – Hill, s. 109–130.
ALTMAN, Rick (1984): Toward a Theory of the History of Representational Technologies. Iris 2, č. 2, s. 111-125.
BELTON, John (2002): Digital Cinema: A False Revolution. October 100, jaro, s. 98-114.
NEALE, Steve (1998): Widescreen Composition in the Age of Television. In: S. Neale, Murray Smith (eds.): Contemporary Hollywood Cinema. London – New York: Routlege, s. 130-141.
GUNNING, Tom (1996): Colorful Metaphors: The Attraction of Color in Early Silent Cinema. In: Monica Dall’Asta, Guglielmo Pescatore, Leonardo Quaresima (eds.): Il colore nel cinema muto. Bologna: Mano, s. 20-31.

16. Teorie a historie žánrů ve filmu a televizi; sémantický, syntaktický, pragmatický přístup k žánru. Žánrová produkce v dějinách československého filmu a jiných národních kinematografií.

ALTMAN, Rick (1989): Sémanticko-syntaktický přístup k filmovému žánru. Iluminace 1, č. 1, s. 17–29.
ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40.
CARROLL, Noël (1993): Podstata hororu. Iluminace 5, č. 3, s. 53-63.
ELSAESSER, Thomas (1995): Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama. In: Barry Keith Grant (ed.): Film Genre Reader II. Austin: University of Texas Press, s. 350-380. Nerad, ale co nadělám…
FEUER, Jane (1992): Genre Study and Television. In Robert C. Allen (Ed.): Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism. London: Routledge, s. 138-59.

17. Teorie a historie technických médií a komunikace: pojmy, metody, filozofické koncepce; vztahy mezi médii, intermedialita.

ALTMAN, Rick (2003): Úvod: Zvuk/dejiny. Kino-ikon 7, č. 2, s. 45-58.
BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard: Remediation. Understanding New Media. Cambridge – London: MIT Press, 1999, s. 23-87.
GAUDREAULT, André – Marion, Philippe (2004): Médium se vždycky rodí dvakrát… In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 439-451.
McLUHAN, Herbert Marshall (1991): Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, s. 19-42.
WINSTON, Brian (1998): Media, Technology and Society. London – New York: Routledge, s. 1-15.

18. Analogová média: teorie a historie zvukového záznamu, rozhlasu a televize; vztah filmu a gramofonu, rozhlasu, televize (technické, produkční, distribuční a recepční vazby; dějiny citování a uvádění filmů v jiných médiích).

ALTMAN, Rick (2006): Zvuk s velkou hloubkou ostrosti. Občan Kane a rozhlasová estetika. Iluminace 18, č. 3, s. 5-42.
DAYAN, Daniel (2001): The Peculiar Public of Television. Media Culture and Society 23, č. 6, s. 743-765.
HICKETHIER, Knut (2004): O dějinách televize jako dějinách sledování: příklad Německa. Předběžné úvahy. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 485-500.
HILMES, Michele (1990): Hollywood and Broadcasting: From Radio to Cable. Urbana: University of Illinois Press, s. 49-77, 140-199.
Smith, Jeff (2007): Zvuky obchodu. Iluminace, č. 3, s. 45-94.
URICCHIO, William: Záznam, simultaneita a mediální technologie modernity. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha: Herrmann a synové, s. 452-471.

19. Digitální média: simulace, interaktivita, elektronické sítě, virtuální realita; dějiny výpočetní techniky v kontextu audiovizuálních médií; digitální technologie v kinematografii a televizi; videoart.

BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard (1999): Remediation. Understanding New Media. Cambridge – London: MIT Press, s. 88-145, 160-167, 196-211.
KLUSZCZYŃSKI, Ryszard (2005): Umění pohyblivého obrazu tváří v tvář elektronické výzvě. In: Mareš – Szczepanik (ed.): Tvořivé zrady. Současné polské myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: NFA, s. 435-457.
LANDOW, George P. (1998): Hypertext a kritická teorie. Hypertextový Derrida, poststrukturalista Nelson? Biograph 2, č. 6, s. 11-21.
LÉVY, Pierre (2000): Kyberkultura. Praha: Karolinum, s. 19-94.
MANOVICH, Lev (2001): Language of New Media. London: MIT Press, s. 43-74.
WELSCH, Wolfgang (1997): Umění rajské zahrady? Úvahy o světě elektronických médií - a jiných světech. Iluminace 9, č. 3, s. 89-106.

20. Transnational cinema: mezinárodní vztahy, diaspora, globální a lokální mediální průmysl, nadnárodní korporace, postcolonial studies, accented cinema;  filmové festivaly.

ĎUROVIČOVÁ, Nataša (2004): Esperanto obrazov, babylon hlasov: jazyk ako kompas na svetovej mape filmu. Kino-ikon 8, č. 1, s. 19-36.
MALTBY, Richard – VASEYOVÁ, Ruth (2006): „Dočasní občane Ameriky“. Kulturní obavy a průmyslové strategie při amerikanizaci evropského filmu. Iluminace 15, č. 1, s. 25-43.
MORLEY, David – ROBINS, Kevin: Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries. London – New York: Routledge 1995, s. 10-25.
NAFICY, Hamid: An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. New Jersey: Princeton University Press, 2001, s. 1-100.
STRINGER, Julian (2003): Globální města a ekonomie mezinárodních filmových festivalů.  Iluminace 15, č. 1, s. 53-62.

21. Společnost – stát – cenzura: zásahy do mediálního průmyslu ze strany státu a zájmových skupin, propaganda, cenzura, subvence; kinematografie v Evropě.

JÄCKEL, Anne (2003): European Film Industries. London: BFI, s. 42-66.
HEISS, Gernot – KLIMEŠ, Ivan: Kulturní průmysl a politika. Československé a rakouské filmové hospodářství v politické krizi třicátých let. In: G. Heiss – I. Klimeš (eds.): Obrazy času. Český a rakouský film 30. let / Bilder der Zeit. Tschechischer und österreichischer Film der 30er Jahre. Praha – Brno: NFA – Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu – PVS Verleger 2003, s. 303–391.
MALTBY, Richard (1993): The Production Code and the Hays Office. In: Tino Balio (ed.): Grand Design: Hollywood as a Modern Business Enterprise, 1930–1939. New York: Scribner’s.
KLIMEŠ, Ivan (1999): Stát a filmová kultura. Iluminace 11, č. 2, s. 125 – 137.
THOMPSON, Kristin (1999): The Rise and Fall of Film Europe. In: Andrew Higson – Richard Maltby (eds.): „Film Europe“ and „Film America“. Cinema, Commerce and Cultural Exchange 1920 – 1939. Exeter: University of Exeter Press, s. 56-81
VASEY, Ruth (1999): Beyond Sex and Violence: „Industry Policy“ and the Regulation of Hollywood Movies, 1922-1939. In: Matthew Bernstein (ed.): Controlling Hollywood: Censorship and Regulation in the Studio Era. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 102-129.

22. Nonfikční žánry v audiovizuálních médiích: dokument, esej, užitkový film, zpravodajství, reality show, talk show etc.

CORRIGAN, Timothy (1996): The Cinematic Essay. Iris: A Journal of Theory on Image and Sound, č. 19 s. 85-91.
NICHOLS, Bill (2001): Introduction to documentary. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press.
NICHOLS, Bill (2003): Dokumentární film a modernistická avantgarda. Iluminace 15, č. 2, s. 49-72.
ODIN, Roger (2004): Otázka amatéra v trojím prostoru natáčení a šíření. Iluminace 16, č. 3, s. 5-34.
ZIMMERMANNOVÁ, Yvonne (2004): Jak zkoumat průmyslové filmy: metodologická úvaha. Iluminace 16, č. 4, s. 5-24.

23. Dějiny uvádění a distribuce: kočovní kinematografisté, dějiny struktury filmového představení (divadelní a hudební složky), programování, proměna struktury sítě kin, distribuční mechanismy, alternativní způsoby distribuce, film mimo prostor kina (veřejné prostory, domácnost, internet).

ELIASHBERG, Jehoshua: The Film Exhibition Business: Critical Issues, Practice, and Research. In: Charles C. Moul (ed.): A Concise Handbook of Movie Industry. New York: Cambridge University Press, 2005, s. 138-162.
GOMERY, Douglas (1992): Shared Pleasures. A History of Movie Presentation in the United States. Madison: University of Wisconsin Press, s. 18-82.
GUNNING, Tom (2004): Estetika úžasu: raný film a (ne)důvěřivý divák. In: Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie. Praha, s. 149-166;
JÄCKEL, Anne (2003): European Film Industries. London: BFI, s. 91-140.
KLIMEŠ, Ivan (1993): Člověk a stroj v biografu. Filmové představení v němé éře. Iluminace 5, č. 1, s. 45-73.
KLINGEROVÁ, Barbara (2005): Současný cinefil. Filmové sběratelství v éře po videu. Iluminace č. 3, s. 83-104.